Aol Kelam 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
11 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden biri değildir?
2.
Soru 2 )Kelam âlimleri iman esaslarını “usûl-i selâse” denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
3.
Soru 3 )İslam düşünce tarihinde inanç konuları üzerinde düşünme ve bu alanda ilk defa akla dayalı yöntemleri kullanma aşağıdaki mezheplerden hangisi ile başlamıştır?
4.
Soru 4 )Kelam ilminin “mütekaddîmin” ve “müteahhirin” dönemleri şeklinde isimlendirilmesinde aşağıdaki âlimlerden hangisi dönüm noktası kabul edilmiştir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet ekollerince bilginin kaynakları arasında yer almaz?
6.
Soru 6 )İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre kelam ilminin öğrenilmesi ve geliştirilmesinin hükmü nedir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçları arasında yer almaz?
8.
Soru 8 )• Eşrefü’l ulûm
• Dinî ilimlerin başı
• Şer’î hükümlerin esası
Bu tabirleri kelam ilminin öneminianlatmak için kullanan âlim aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Kelam ilmi ile ilgili aşağıdaki eserlerden hangisi İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe’ye aittir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde “tümevarım” metodunu anlatmak için kullanılan örneklerden biridir?
11.
Soru 11 )Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.
Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez?
12.
Soru 12 )Varlık ve madde konusu ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi kelamcılara aittir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi “iman-bilgi” ilişkisine örnek verilemez?
14.
Soru 14 )Allah’ın “hayat ve can veren” sıfatı Kur’an’ı Kerim’de aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
15.
Soru 15 )“Bütün insanlar ölümlüdür. Ali de bir insandır. O hâlde Ali de ölümlüdür.”
Bu önerme aşağıdaki metotlardan hangisine örnek oluşturur?
16.
Soru 16 )Kesin olan “aklî delil” aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
17.
Soru 17 )İtikadî hükümlerin delil olabilmesi için ayetlerle mütevâtir hadislerin ifade ettikleri anlam net olmalı, anlamı üzerinde fikir ayrılığı bulunmamalıdır.
Bu açıklama itikâdi hükümlerin aşağıdaki şartlarından hangisiyle ifade edilir?
18.
Soru 18 )• Ameli hükümlerdendir.
• Fıkıh ilminin konularındandır.
• Kur’an ve sünnete aykırı olamazlar.
• Zaman, mekân ve örfün değişmesiyle değişebilirler.
Bu bilgilerde anlatılan amelî hükmü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi “Vâcib li-zâtihî”nin özellikleri arasında yer almaz?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi dînî hü kümlerin (ahkâm-ı şer’iyye, ahkâm-ı ilâhiyye) ana konularından biri değildir?

AÖL Kelam 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Kelam 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Kelam 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Kelam 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Kelam 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol Kelam 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Kelam 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Kelam 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Kelam 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Kelam 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.