Aol Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
1 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader ile ilgili kavramlar arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak tüm olayların yerini, zamanını bilip takdir etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Müslüman, ibadetini sadece Allah’ın rızasını gözeterek yapar. Örneğin; yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğinde onları incitmeden ve mümkün olduğunca kendisinin verdiğini belli etmeden verir. Namaz kıldığında başkalarının görmesi için değil, sadece Allah’a kulluk görevini yerine getirmek için ibadetini yapar.
Bu parçanında, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?
4.
Soru 4 )“… Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez…”
(Bakara suresi, 185.ayet)

“… Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez…” (Mâide suresi, 6.ayet)
5.
Soru 5 )I. Ortam ve kültür
II. Mezhepler
III. Dinî metinler
IV. Tasavvufi oluşumlar
Bunlardan hangileri İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sonuçlarındandır?
6.
Soru 6 )İbadetlerde gösteriş yapmaya ne ad verilir?
7.
Soru 7 )İbadet eden kimse, görevini yerine getirmenin bilinciyle mutlu ve huzurlu olur. İç huzurunu sağlayan kişi, gelecekle ilgili yersiz korku ve endişelerden uzak olur.
Bu parçanında ibadetlerin faydaları nın hangi yönü vurgulanmaktadır?
8.
Soru 8 )“And olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir…”
(Tevbe suresi, 128. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliği vurgulanmaktadır?
9.
Soru 9 )“Ey insanlar! Sizden önceki milletler, aralarında zengin, varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf, güçlü biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim ki, bu suçu kızım Fatıma da işlemiş olsaydı onu da cezalandırırdım.”
Bu hadis, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?
10.
Soru 10 )“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman, ‘Biz Allah’ın kullarıyız ve ona döneceğiz.’ derler.”
(Bakara suresi, 155-156. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde tavsiye edilen davranışlar arasında yer almaz?
11.
Soru 11 )Arayı arayı bulsam izini,
İzinin tozuna sürsem yüzümü,
Hak nasib eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi ve özlem vurgulanmaktadır?
12.
Soru 12 )• Hastalık veya yaşlılıktan dolayı ayakta namaz kılamayanların oturarak namaz kılabilmesi
• Hasta veya yolcu olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri
• Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesi
Bu örnekler, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?
13.
Soru 13 )Kültürümüzde ehl-i beyt sevgisinin yansımaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki siyasi-itikâdi mezheplerden biri değildir?
15.
Soru 15 )Kur’an’da bazı müteşabih ayetlerde; “Allah’ın eli, Allah’ın yüzü” gibi ifadeler geçmektedir. Bazı İslam âlimleri bu ifadelerden hareketle Allah’ın insan gibi elinin, yüzünün ve diğer azalarının bulunduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bazı İslam âlimleri ise bu ifadeleri, “Allah’ın kudreti, Allah’ın zâtı” şeklinde yorumlamışlardır.
Bu parçanında İslam düşüncesindeyorum farklılıklarının ortaya çıkışı na etki eden sebeplerden hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 16 )• Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında 657 yılında yaşanan Sıffın Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezheptir.
• İbadetleri terk eden veya bü yük günah işleyen kimselerin Müslümanlıktan çıktığına inanırlar.
Bazı özellikleri verilen siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi Mutezile’nin temel görüşleri arasında yer almaz?
18.
Soru 18 )• Mezhebi, Hz. Ali ve onun soyundan gelen on iki imam olduğu düşüncesi oluşturur.
• İmamların hatadan korunup masum olduklarına ve sözlerinin sünnet olduğuna inanılır.
• Günümüzde Şia’nın en önemli fıkhi mezhebidir.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
20.
Soru 20 )• Osmanlı Devleti’nin resmî mezhebidir.
• Dinî konuların çözümünde başvurulacak kaynaklar; Kur’an, sünnet, sahabe sözleri, icma ve kıyastır.
• Örf ve adetler fıkhın ikinci kaynaklarındandır.
Bazı özellikleri verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 çıkmış sorular

Açık Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 kategorisine girerek açılan sayfada aol Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.